Działania

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Promocja projektu

Promocja projektu będzie prowadzona w oparciu o "Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy" w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat udziału środków Programu Współpracy w projekcie.

Zostały zaplanowane następujące działania promocyjne: przygotowanie i powielenie plakatów promujących projekt oraz folderów, zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania rozpoczynającego i kończącego projekt. Ponadto zaplanowano organizację 14 spotkań promujących projekt, po dwa w każdym powiecie i dwie w Warszawie.

Plakaty projektu zostaną umieszczone w siedzibie każdego powiatu biorącego udział w projekcie, w miejscu realizacji szkoleń, w siedzibie Instytucji Realizującej. Foldery informacyjne zostaną rozdane podczas konferencji promocyjnych, szkoleń prowadzonych w trakcie projektu oraz podczas spotkań z lokalną społecznością w miejscach realizacji inwestycji na terenie wybranych powiatów.

Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się w maju 2013 r. i  miało na celu jego nagłośnienie wśród władz - zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstw i Instytucji związanych z tematyką projektu po stronie polskiej, przedstawiciele Ambasady Szwajcarii w Polsce, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Informacja o projekcie jest opublikowana na głównej stronie internetowej beneficjenta.http://www.policja.pl/

Wszelkie materiały, w tym m.in. plakaty i foldery, zakupiony sprzęt oraz powstała infrastruktura zostaną opatrzone emblematem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zgodnie z Wytycznymi.

Poniżej materiały promocyjne zakupione w ramach projektu przekazane do powiatów biorących udział w projekcie.

Relacje z działań promocyjnych dostępne są na stronie projektu w zakładce: Aktualności.