Historia projektu

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Działania przygotowawcze związane z realizacją projektu rozpoczęły się w 2011 r. Dzięki wspólnym wysiłkom pracowników i funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji w lipcu 2012 doszło do podpisania Porozumienia ws. Realizacji Projektu KIK 76 "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" (szerzej na ten temat http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/79289,dok.html) Jednak, aby uzyskać ten efekt od września 2011 r. do kwietnia 2012r. strona polska przygotowała kilka wersji Kompletnej Propozycji Projektu, która pod koniec kwietnia 2013 r. została zatwierdzona przez stronę szwajcarską. Należy dodać, że ostateczny kształt projektu był konsultowany z ekspertami szwacjarskimi, a przedstawiciele KGP brali udział w lutym 2012 r w wizycie studyjnej zorganizowanej w tym celu z Szwajcarii.