Opis projektu

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Projekt jest realizowany na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem trzech województw podlaskiego, lubuskiego i mazowieckiego, a dodatkowo w ramach województw wytypowano 7 powiatów, po 3 z każdego województwa (województwo mazowieckie tylko jeden powiat), w których będą realizowane inwestycje z zakresu infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W województwie podlaskim są to następujące powiaty: suwalski, siemiatycki i wysokomazowiecki, w województwie lubuskim: międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki i sulęciński, natomiast w województwie mazowieckim: wyszkowski.

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. wśród najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego tj. kierujących jednośladami, osób starszych i pieszych.

Harmonogram projektu i poszczególne zadania są ze sobą skorelowane, a podejmowane działania w ramach projektu są komplementarne. Działania przygotowawcze prowadzone są w III i IV kwartale 2012 r. i I kwartale 2013 r. i obejmują przygotowanie przetargów dla poszczególnych zadań projektu oraz produkcję materiałów, które będą wykorzystane w kampanii medialnej. Następnie w miesiącach luty marzec, 2013 i maj 2014  planowane są wyjazdy przedstawicieli Polski do Szwajcarii, podczas których m.in. zostaną przedstawione do konsultacji propozycje inwestycji w wybranych powiatach. Kolejnym etapem projektu będzie rozpoczęty we wrześniu 2013 r. w województwie podlaskim, a w październiku w województwie lubuskim cykl 13 szkoleń dla przedstawicieli Policji, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z najbardziej niebezpiecznych rejonów Polski pod względem wypadków drogowych. Celem warsztatów będzie wymiana doświadczeń między przedstawicielami instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, a Policją ruchu drogowego. W pierwszej edycji szkolenia, w obu województwach planowany jest udział przedstawicieli Szwajcarii, którzy podzielą się z uczestnikami szkolenia doświadczeniem i wiedzą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podsumowaniem projektu będą wizyty studyjne przedstawicieli Szwajcarii w jednostkach samorządu terytorialnego, w których do końca sierpnia 2015 r. zostaną zrealizowane inwestycje poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Katalog inwestycji przewidzianych do realizacji na terenie powiatów będzie otwarty i zależny od potrzeb oraz zagrożeń drogowych występujących na danym terenie. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupionych 14 nieoznakowanych pojazdów policyjnych z wyposażeniem i wideo rejestratorem, które będą pełnić służbę w jednostkach Policji na terenie województw podlaskiego, lubuskiego i mazowieckiego. W celu wzmocnienia działań projektu, w roku 2013 i 2014 będzie przeprowadzona ogólnopolska kampania społeczna – Kieruj się rozsądkiem, ze szczególnym naciskiem na odbiorców zamieszkujących trzy biorące udział w projekcie województwa.

Cel zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:

Wyjazdy studyjne:

 1. 8 wyjazdów studyjnych, w tym 4 wizyty przedstawicieli Szwajcarii w Polsce i 4 wizyty przedstawicieli Polski w Szwajcarii. Każdy wyjazd trwa 4 dni. Wyjazdy mają na celu wymianę doświadczeń i tzw. „dobrych praktyk” pomiędzy szwajcarskimi, a polskimi przedstawicielami instytucji oraz stowarzyszeń działających na szczeblu centralnym i lokalnym na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
  Uczestnikami wyjazdów studyjnych do Szwajcarii będą przedstawiciele powiatów, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierownicy komórek organizacyjnych ruchu drogowego Komendy Stołecznej, komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych Policji, przedstawiciele Departamentu Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
 2. Inwestycje w powiatach i zakup pojazdów:
  Wykonanie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym w 7 powiatach wybranych na podstawie danych statystycznych Biura Ruchu Drogowego KGP dotyczących miejsc szczególnie niebezpiecznych (o wysokiej liczbie wypadków z woj. podlaskiego, lubuskiego i mazowieckiego). Planowane inwestycje w wybranych powiatach będą podlegać opiniowaniu przez Policję pod kątem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 3. Zakup 14 nieoznakowanych pojazdów policyjnych wraz z wyposażeniem i wideo rejestratorami. Pojazdy będą przeznaczone dla jednostek Policji z terenu województw podlaskiego, lubuskiego i mazowieckiego.
 4. Warsztaty szkoleniowe:
  Przeprowadzenie 13 edycji warsztatów szkoleniowych dla 617 osób (jako wskaźnik przyjęto przeszkolenie 95% osób zaproszonych do udziału w szkoleniu): przedstawicieli Policji i jednostek samorządu terytorialnego z najbardziej niebezpiecznych rejonów Polski pod względem wypadków drogowych. Celem warsztatów będzie wymiana doświadczeń między przedstawicielami instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, a Policją ruchu drogowego w zakresie:
  • wprowadzania na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych rozwiązań organizacyjno-infrastrukturalnych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
  • zastosowania form i taktyki sprawowanego nadzoru przez policjantów ruchu drogowego nad uczestnikami ruchu drogowego, które pozwalają na ograniczenie liczby wypadków drogowych oraz tworzenie bezpiecznych przestrzeni dla niechronionych uczestników ruchu drogowego;
  • podejmowania współpracy w ramach działalności informacyjno-profilaktycznej wobec uczestników ruchu drogowego.
  Warsztaty odbędą się w województwach lubuskim i podlaskim.
 5. Kampania społeczna:
  Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, której celem będzie wzrost świadomości najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowego, tj. kierujących jednośladami, pieszych, seniorów w ruchu drogowym oraz młodych kierowców. KGP zamierza ogłosić konkurs na kreacje i realizację wybranego pomysłu. Kampania medialna będzie mieć 3 odsłony, skierowane do określonych odbiorców. Zadanie będzie realizowane w okresie listopad 2013 r. – grudzień 2014 r..
 6. Promocja projektu
  Promocja projektu będzie prowadzona w oparciu o Umowę ws. Projektu oraz "Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy" w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat udziału środków Programu Współpracy w projekcie.
  Zostały zaplanowane następujące działania promocyjne: przygotowanie i powielenie plakatów promujących projekt oraz folderów, zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania rozpoczynającego i kończącego projekt. Ponadto zaplanowano organizację 14 spotkań promujących projekt, po dwa w każdym powiecie i dwie w Warszawie. Jednocześnie każdy z powiatów będzie mógł prowadzić inne działania promocyjno-informacyjne z wykorzystaniem materiałów uzyskanych w ramach projektu.
  Plakaty projektu zostaną umieszczone w siedzibie każdego powiatu biorącego udział w projekcie, w miejscu realizacji szkoleń, w siedzibie Instytucji Realizującej. Foldery informacyjne zostaną rozdane podczas konferencji promocyjnych, szkoleń prowadzonych w trakcie projektu oraz podczas spotkań z lokalną społecznością w miejscach realizacji inwestycji na terenie wybranych powiatów.

Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się w maju 2013 r. i  miało na celu jego nagłośnienie wśród władz - zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstw i Instytucji związanych z tematyką projektu po stronie polskiej, przedstawiciele Ambasady Szwajcarii w Polsce, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegóły na: http://brd.policja.pl/brd/multimedia-1/37,Konferencja-inaugurujaca-realizacje-projektu-Bezpieczenstwo-w-ruchu-drogowym-KIK.html oraz http://www.podlaska.policja.gov.pl/index.php?idkat=445&idart=11577

Informacja o projekcie jest publikowana na głównej stronie internetowej beneficjenta.http://www.policja.pl/

Wszelkie materiały, w tym m.in. plakaty i foldery, zakupiony sprzęt oraz powstała infrastruktura zostaną opatrzone emblematem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zgodnie z Wytycznymi.