Partnerzy

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Powiat siemiatycki

 

Skrócony opis zadania inwestycyjnego

 

Nr kolejny inwestycji Rodzaj inwestycji (np. wybudowanie przejścia dla pieszych) Miejscowość Gmina Lokalizacja
(podanie nr drogi powiatowej, podanie punktu odniesienia np. przy szkole podstawowej nr)
1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie miasta Siemiatycze:
1) Zmiana organizacji ruchu z budową minironda przejazdowego na skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 1783B z ul. Armii Krajowej w ciągu drogi powiatowej nr 1763B poprzez wykonanie infrastruktury drogowej, odnowę nawierzchni bitumicznej i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Siemiatycze Siemiatycze - skrzyżowanie ul. T. Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 1783B
z ul. Armii Krajowej w ciągu drogi powiatowej nr 1763B 
2.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie miasta Siemiatycze:
2) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na ul. Drohiczyńskiej, w ciągu drogi powiatowej nr 1732B poprzez zmianę stałej organizacji ruchu, przebudowę istniejących przejść dla pieszych w ilości szt. 10, budowę jednego przejścia wyniesionego typu płytowego w obrębie skrzyżowania z ul. Ogrodową przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego.

Siemiatycze Siemiatycze - droga powiatowa nr 1732B ul. Drohiczyńska przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ilości szt. 10, budowa 1 przejścia wyniesionego typu płytowego w obrębie skrzyżowania z ul. Ogrodową przy Szkole Podstawowej nr 1
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie miasta Siemiatycze:
3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na ul. T. Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 1783B poprzez zmianę stałej organizacji ruchu, przebudowę istniejących przejść dla pieszych w ilości 6 szt. i budowę jednego przejścia wyniesionego typu płytowego w obrębie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, wraz z przebudową infrastruktury drogowej, odnową nawierzchni bitumicznej i wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego.
 
Siemiatycze Siemiatycze - droga powiatowa nr 1783B  ul. T. Kościuszki przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ilości 6 szt. i budowa 1 przejścia wyniesionego typu płytowego w obrębie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej,
4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w obrębie szkół:
4) droga powiatowa nr 1765B ul. Żerczycka w m. Nurzec-Stacja, przejście przy boisku „Orlik” i przejście przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną,
-poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wraz z wygrodzeniem barierkami ochronnymi i korektą wysokościową istniejących krawężników z nawierzchnią bitumiczną.
Nurzec-Stacja Nurzec-Stacja - droga powiatowa nr 1765B
ul. Żerczycka przejście przy boisku „Orlik”
- przejście przy skrzyżowaniu ul. Żerczycka z ul. Szkolną 
5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w obrębie szkół:
5) droga powiatowa nr 1710B w m. Czartajew, przejście przy szkole podstawowej,
-poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wraz z wygrodzeniem barierkami ochronnymi i korektą wysokościową istniejących krawężników z nawierzchnią bitumiczną. 
Czartajew Siemiatycze - droga powiatowa nr 1710B , przejście przy szkole podstawowej,
6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w obrębie szkół:
6) droga powiatowa nr 2101B w m. Perlejewo, przejście w obrębie szkoły podstawowej i gimnazjum,
- poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wraz z wygrodzeniem barierkami ochronnymi i korektą wysokościową istniejących krawężników z nawierzchnią bitumiczną.
Perlejewo Perlejewo - droga powiatowa nr 2101B, przejście w obrębie szkoły podstawowej i gimnazjum, 

5. Cel i uzasadnienie realizacji zadania: 

Celem głównym realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych – dzieci, młodzież, osoby starsze. W celu ochrony pieszych na terenie powiatu siemiatyckiego zostaną zrealizowane przedsięwzięcia:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie miasta Siemiatycze:
1) Zmiana organizacji ruchu z budową minironda przejazdowego na skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 1783B z ul. Armii Krajowej w ciągu drogi powiatowej nr 1763B poprzez wykonanie infrastruktury drogowej, odnowę nawierzchni bitumicznej i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
2) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na ul. Drohiczyńskiej, w ciągu drogi powiatowej nr 1732B poprzez zmianę stałej organizacji ruchu, przebudowę istniejących przejść dla pieszych w ilości szt. 10, budowę jednego przejścia wyniesionego typu płytowego w obrębie skrzyżowania z ul. Ogrodową przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego.
3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na ul. T. Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 1783B poprzez zmianę stałej organizacji ruchu, przebudowę istniejących przejść dla pieszych w ilości 6 szt. i budowę jednego przejścia wyniesionego typu płytowego w obrębie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, wraz z przebudową infrastruktury drogowej, odnową nawierzchni bitumicznej i wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w obrębie szkół :
4) droga powiatowa nr 1765B ul. Żerczycka w m. Nurzec-Stacja, przejście przy boisku „Orlik” i przejście przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną,
5) droga powiatowa nr 1710B w m. Czartajew, przejście przy szkole podstawowej,
6) droga powiatowa nr 2101B w m. Perlejewo, przejście w obrębie szkoły podstawowej i gimnazjum,
- poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wraz z wygrodzeniem barierkami ochronnymi i korektą wysokościową istniejących krawężników z nawierzchnią bitumiczną.

Zadanie zostanie wykonane w 3 etapach tj. :
- wykonanie dokumentacji projektowej,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie miasta Siemiatycze,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w obrębie szkół.

Wnioskowane do wykonania zadania w ramach inwestycji poprawiającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym w ramach Projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy poprawią bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wpłynie na zmniejszenie odnotowanych przez Komendę Powiatową Policji w Siemiatyczach (w latach 2009-2012): 13 wypadków i 85 kolizji zaistniałych na odcinkach dróg objętych poprawą bezpieczeństwa. Wykonanie zadania wpłynie zmniejszenie prędkości poruszających się tymi odcinkami dróg pojazdów, na bezpieczne przemieszczanie się pieszych przez jezdnie oraz poprawi bezpieczeństwa ruchu pieszego – dzieci i młodzieży w obrębie szkół. Polepszenie nawierzchni wpłynie na likwidację wypadków i kolizji powodowanych złymi warunkami drogowymi. Wykonanie mini ronda przejazdowego na skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 1783B z ul. Armii Krajowej w ciągu drogi powiatowej nr 1763B , wykonanie infrastruktury drogowej, odnowa nawierzchni bitumicznej i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu (w latach 2009-2012 odnotowano w tym rejonie: 6 wypadków i 42 kolizje).

Siemiatycze - siedzibę Powiatu Siemiatyckiego zamieszkuje 15045 osób ( z tego przy ulicach objętych projektem: ul. T. Kościuszki – 580, ul. Armii Krajowej – 511, ul. Drohiczyńska – 301). Przy ulicy T. Kościuszki zlokalizowane są dwie szkoły. W Zespole Szkół w Siemiatyczach im. Komisji Edukacji Narodowej uczy się 556 uczniów. Do Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach uczęszcza 181 uczni.

Czartajew zamieszkuje 713 osób. Do szkoły podstawowej zlokalizowanej przy, której wnioskowane jest wykonanie zadania poprawiającego bezpieczeństwo ruchu pieszego uczęszcza 162 uczniów z czego 43 to dzieci oddziału zerowego.

Nurzec-Stację zamieszkuje 1746 osób (z tego przy ulicach objętych projektem: ul. Szkolnej 42, ul. Żerczyckiej 99. W szkole podstawowej uczy się 176 uczniów, w gimnazjum 124 .

W Perlejewie zameldowanych jest 109. W szkole podstawowej i gimnazjum uczy się 309 uczniów się. Do szkoły uczęszczają dzieci i młodzież z terenu całej gminy Perlejewo. 

6. Ryzyka związane z realizacją inwestycji (np. brak środków finansowych, brak możliwości wyłonienia wykonawcy itp.):

Podstawowym celem profesjonalnej organizacji procesu budowlanego jest właściwa ocena ryzyka poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Zakres zagrożeń związanych z procesem budowlanym jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie etapy prac. Identyfikację i minimalizację ryzyka rozpoczęto już na etapie planowania inwestycji.

Wybór wykonawcy - pozytywne rozstrzygnięcie zamówienia publicznego: 
-  ryzyko unieważnienia przetargu;
- ryzyko stosowania cen dumpingowych przez konkurencję;
- ryzyko związane z rzetelnością zleceniobiorcy.

Prace projektowe – to etap, od którego zależy koszt i ostateczny kształt projektu:
- ryzyko przeszacowania kosztów projektu;
- ryzyko złego harmonogramu prac.

Prace budowlane – nadają określony kształt realizowanemu projektowi. 
- ryzyko złej organizacji prac.

Oddanie obiektu do eksploatacji i rozliczenie płatności:
- ryzyko przestrzegania i egzekwowania prawa.

Na każdym etapie wykonania projektu jego realizacja będzie nadzorowana i kontrolowana przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach, posiadających niezbędną wiedzę merytoryczną i uprawnienia do wykonywania obowiązków związanych z realizacją Projektu. 

  • 1, 2, 3 - Siemiatycze

  • 4 - Nurzec-Stacja

  • 5 - Czartajew

  • 6 - Perlejewo