Partnerzy

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Powiat strzelecko-drezdenecki

 

Skrócony opis zadania inwestycyjnego

 

Inwestycje realizowane w ramach SPPW na terenie powiatu Strzelecko-drezdeneckiego ► http://inwestycje.fsd.pl/

 

Nr kolejny inwestycji Rodzaj inwestycji (np. wybudowanie przejścia dla pieszych) Miejscowość Gmina Lokalizacja
(podanie nr drogi powiatowej, podanie punktu odniesienia np. przy szkole podstawowej nr)
1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego. Sławno Strzelce Krajeńskie Droga nr 1366F, od skrzyżowania z drogą gminną do końca miejscowości.
2. Budowa wlotowej szykany zwalniającej prędkość pojazdów z prawostronnym poszerzeniem. Sokólsko Strzelce Krajeńskie Droga nr 1375F, przed wjazdem do miejscowości od strony Strzelec Krajeńskich.
3. Budowa przejścia dla pieszych wraz z progiem zwalniającym płytowym, azylem zwalniającym po środku drogi, punktowymi elementami odblaskowymi i aktywnym znakiem D-6. Sokólsko Strzelce Krajeńskie Droga nr 1375F, w środku miejscowości w pobliżu przystanku autobusowego.
4. Budowa wlotowej szykany zwalniającej prędkość pojazdów z prawostronnym poszerzeniem. Sokólsko Strzelce Krajeńskie Droga nr 1375F, przed wjazdem do miejscowości od strony Choszczna.
5. Budowa przejścia dla pieszych wraz z azylem zwalniającym prędkość, progiem zwalniającym płytowym oraz akustycznymi pasami zwalniającymi prędkość. Zwierzyn Zwierzyn Droga na 1359F, przed ośrodkiem zdrowia i szkołą podstawową.
6. Budowa wlotowej szykany zwalniającej prędkość pojazdów z prawostronnym poszerzeniem. Lubiatów Drezdenko Droga 1362F, przed wjazdem do miejscowości od strony Gościmia.
7. Budowa wlotowej szykany zwalniającej prędkość pojazdów z prawostronnym poszerzeniem.  Lubiatów Drezdenko Droga 1362F, przed wjazdem do miejscowości od strony Sowiej Góry.
8. Budowa ciągu pieszego oraz przejścia dla pieszych wraz z szykaną zwalniającą prędkość oraz progiem zwalniającym płytowym. Grąsy Dobiegniew Droga nr 1368F, ciąg pieszy od wjazdu do miejscowości od strony Dobiegniewa do końca wsi po prawej stronie oraz w środku wsi od skrzyżowania do przystanku autobusowego – strona lewa, przejście dla pieszych w środku wsi – w pobliżu przystanku autobusowego.
9. Budowa wlotowej szykany zwalniającej prędkość pojazdów z obustronnym poszerzeniem. Osiek Dobiegniew Droga nr 1371F, przed wjazdem do miejscowości od strony Dobiegniewa.
10. Budowa przejścia dla pieszych wraz z azylem zwalniającym prędkość oraz progiem zwalniającym płytowym. Gościm Drezdenko Droga nr 1362F, przed Ośrodkiem Rehabilitacyjno –Wypoczynkowym.
5. Cel i uzasadnienie realizacji zadania:  

Budowa szykan wlotowych zwalniających prędkość przed wjazdem do miejscowości pozwoli uniknąć ewentualnych wypadków drogowych z udziałem pieszych i innych uczestników ruchu. Szykana wymusi na kierowcach pojazdów zmniejszenie prędkości, a dodatkowe interaktywne jej oznakowanie będzie widoczne dla kierujących pojazdami, zwłaszcza w nocy oraz w pochmurne dni.
Często prosta droga przebiegająca przez miejscowość prowokuje kierowców do rozwijania nadmiernej prędkości, szykana zwalniająca wymusi jej ograniczenie, co w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wypadku, a wręcz go wyeliminuje, a w razie gdyby doszło do potrącenia pieszego przez pojazd, to i tak obrażenia będą o wiele mniej poważne. Uspokojenie ruchu ma także korzystny wpływ na rozwój ruchu rowerowego.
Budowa ciągów: pieszego oraz pieszo-rowerowego spowodują poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Zarówno piesi (w tym przede wszystkim dzieci i osoby starsze) będą mogły bezpiecznie poruszać się w miejscach ku temu wyznaczonych, a osoby poruszające się pojazdami po jezdni nie będą narażone na nagłe pojawienie się pieszego przed kołami pojazdu. Także rowerzyści będą mogli bezpiecznie poruszać się po ciągu rowerowym, bez możliwości potrącenia, zwłaszcza nocą przez pojazdy poruszające się po drodze.
Budowa bezpiecznych – dostatecznie doświetlonych przejść dla pieszych rozwiązałoby problem zagrożenia w ruchu drogowym. Bezpieczne przejście wyniesione i oświetlone tak, aby kierowcy widzieli zarówno pieszych znajdujących się na przejściu, jak i osoby zbliżające się do przejścia zmniejszy ryzyko potrącenia pieszego przez pojazd.
6. Ryzyka związane z realizacją inwestycji (np. brak środków finansowych, brak możliwości wyłonienia wykonawcy itp.):

Ryzykiem związanym z realizacją zadania może okazać się niedopracowana dokumentacja projektowa - rozbieżności pomiędzy projektem, a realnymi możliwościami wykonania inwestycji w terenie, zgodnie z zapisami projektu. Ryzyko stanowi możliwość nieujęcia w kosztorysie ofertowym wszystkich prac związanych z prawidłową realizacją zadania, może także okazać się, że powstaną rozbieżności między zapisami przedmiaru robót, a projektu. W trakcie realizacji robót, może okazać się, iż należy wykonać prace, które nie zostały przez wykonawców w ogóle wycenione przez uchybienie projektanta, a za które trzeba będzie wykonawcy zapłacić.
Ryzykiem związanym z realizacją inwestycji jest także pojawienie się robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Wówczas koszty tych robót nie znajdą pokrycia w budżecie powiatu.
Istnieje także ryzyko niewyłonienia wykonawcy robót, w przypadku, gdy wartość robót okaże się dużo wyższa od środków zabezpieczonych w budżecie projektu.
  • 1 - Sławno

  • 2,3,4 - Sokólsko

  • 5 - Zwierzyn

  • 6,7 - Lubiatów

  • 8 - Grąsy

  • 9 - Osiek

  • 10 - Gościm